Hur mycket behöver göras!

Frågan ingen ställer, man är fixerade vid antalet arbetande individer, är; hur mycket arbete som faktiskt kommer att behöva utföras? Vi är med god fart på väg ifrån ett arbetskraftsintesivt industrisamhälle in i något helt annat. Det intressanta är alltså inte hur många som arbetar utan om antalet individer i arbetsför ålder räcker för att utföra det som faktiskt behöver utföras!

Med tanke på alla möjliga rationaliseringer, i synnerhet på administrativ nivå i den offentliga sektorn, som kan genomföras och det faktum att teknikutveckligen ständigt onödiggör manuellt arbete är det rimligt att anta att allt färre kommer att kunna försörja allt fler?

Faran med en åldrande befolkning ska naturligtvis inte underskattas men med lite framförhållning och i vetskap om att författarnas utgångspunkt ”allt annat lika” är nonsens ska man nog inte måla fan på väggen?!

Vem som sedan utför arbetet är för mig egalt – härstamning har ingen bäring, detta inlägg är inte ett argument mot invandring och ska inte tolkas som ett sådant!

Länk: SDS

Annonser